Skip til indhold

← Gratis levering! →

← 100 % refusion →

← Nem returnering →

  Servicevilkår

  Artikel 1 - Definitioner

  I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

  Betænkningstid: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

  Forbruger: den fysiske person, der ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med den erhvervsdrivende;

  Dag: kalenderdag;

  Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid;

  Varig databærer: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt på en måde, der muliggør fremtidig konsultation og uændret reproduktion af de lagrede oplysninger.

  Fortrydelsesret: Forbrugerens mulighed for at give afkald på fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

  Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser til forbrugere på afstand;

  Fjernsalgsaftale: en aftale, hvorved der inden for rammerne af et system, der er organiseret af iværksætteren til fjernsalg af produkter og/eller tjenester, til og med aftalens indgåelse, udelukkende gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation;

  Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren har mødt hinanden i samme rum på samme tid.

  Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.

  Artikel 2 - Iværksætterens identitet

  Firmanavn: WOWAG B.V.

  Handelskammerets nummer: 82757194

  BTW-identificatienummer: NL862592926B01

  Artikel 3 - Anvendelighed 

  Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernkontrakt og ordre indgået mellem iværksætter og forbruger.

  Inden fjernkontrakten indgås, vil teksten til disse generelle vilkår og betingelser blive stillet til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, inden fjernaftalen indgås, vil det blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan inspiceres på iværksætterens lokaler, og de vil blive sendt gratis til forbrugeren så hurtigt som muligt efter anmodning.

  Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, uanset det foregående afsnit, og inden fjernsalgsaftalen indgås, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den kan gemmes af forbrugeren på en enkel måde på en holdbar databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil det, før fjernsalgsaftalen indgås, blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan inspiceres elektronisk, og at de vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis på forbrugerens anmodning.

  I tilfælde af at specifikke produkt- eller servicevilkår gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, gælder andet og tredje afsnit mutatis mutandis, og i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser kan forbrugeren altid stole på den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham.

  Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller annulleres, forbliver aftalen og disse vilkår og betingelser ellers i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes straks efter gensidig aftale med en bestemmelse, der så tæt som muligt nærmer sig formålet med den oprindelige.

  Situationer, der ikke er omfattet af disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.

  Uklarheder om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.

  Artikel 4 - Tilbuddet

  Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, skal dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

  Tilbuddet er uden forpligtelse. Iværksætteren har ret til at ændre og tilpasse tilbuddet.

  Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at muliggøre en korrekt vurdering af tilbuddet fra forbrugeren. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sandfærdig repræsentation af de tilbudte produkter og / eller tjenester. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.

  Alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er vejledende og kan ikke være en grund til kompensation eller opløsning af aftalen.

  Billeder af produkter er en sand repræsentation af de tilbudte produkter. Operatøren kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til de virkelige farver på produkterne. 

  Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Dette gælder især:

  prisen, eksklusive toldklareringsomkostninger og importmoms. Disse ekstra omkostninger vil være for kundens regning og risiko. Post- og/eller kurertjenesten vil anvende de særlige regler for post- og kurertjenester med hensyn til import. Denne ordning gælder, hvis varerne importeres til bestemmelseslandet i EU, hvilket er tilfældet i denne sag. Post- og/eller kurertjenesten opkræver momsen (uanset om den opkræves sammen med fortoldningsgebyret eller ej) fra modtageren af varerne; 

  eventuelle forsendelsesomkostninger;

  den måde, hvorpå kontrakten vil blive indgået, og hvilke handlinger der kræves til dette formål;

  hvorvidt fortrydelsesretten er gældende eller ej;

  metoden til betaling, levering og opfyldelse af aftalen;

  perioden for accept af tilbuddet, eller den periode, inden for hvilken den erhvervsdrivende garanterer prisen;

  niveauet for satsen for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at bruge teknikken til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige basissats for det anvendte kommunikationsmiddel;

  om aftalen vil blive arkiveret efter dens indgåelse, og i bekræftende fald, hvordan den kan konsulteres af forbrugeren;

  den måde, hvorpå forbrugeren, inden aftalen indgås, kan kontrollere og om ønsket berigtige de data, han har givet i henhold til aftalen;

  eventuelle andre sprog end nederlandsk, som aftalen kan indgås på;

  de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk, og

  minimumsvarigheden af fjernsalgsaftalen i tilfælde af en varighedstransaktion.

  Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, materialetype.

  Artikel 5 - Aftalen

  Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås aftalen på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de vilkår og betingelser, der er fastsat deri.

  Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil den erhvervsdrivende straks bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren opløse aftalen.

  Hvis aftalen indgås elektronisk, skal iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske overførsel af data og skal sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.

  Entreprenøren kan - inden for juridiske rammer - informere sig selv om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at nægte en ordre eller ansøgning eller at knytte særlige betingelser til implementeringen, mens han giver grunde.

  Entreprenøren vil medtage følgende oplysninger med produktet eller tjenesten til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer:

  1. besøgsadressen på iværksætterens virksomhed, hvor forbrugeren kan gå med klager;
  2. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller i givet fald klare oplysninger om at være undtaget fra fortrydelsesretten;
  3. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
  4. de data, der er inkluderet i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre den erhvervsdrivende allerede har givet forbrugeren disse data inden aftalens opfyldelse;
  5. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er af ubestemt varighed.

  I tilfælde af en varighedstransaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

  Hver aftale indgås under de suspensive betingelser for tilstrækkelig tilgængelighed af de relevante produkter. 

  Artikel 6 - Fortrydelsesret

  Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at opsige aftalen uden at give grunde i en periode på 14 dage. Denne refleksionsperiode starter dagen efter modtagelse af produktet af forbrugeren eller en repræsentant, der på forhånd er udpeget af forbrugeren og gjort kendt for iværksætteren.

  I løbet af refleksionsperioden vil forbrugeren håndtere produktet og dets emballage med omhu. Han vil kun pakke ud eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udøver sin fortrydelsesret, returnerer han produktet til iværksætteren med alt leveret tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i original stand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet.

  Hvis forbrugeren ønsker at udøve sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at gøre dette kendt for iværksætteren inden for 14 dage efter modtagelse af produktet. Forbrugeren skal gøre opmærksom på dette ved hjælp af en skriftlig besked / e-mail. Når forbrugeren har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer blev returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af et bevis for afsendelse. 

  Hvis kunden ikke har udtrykt sit ønske om at bruge sin fortrydelsesret eller ikke har returneret produktet til iværksætteren efter udløbet af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3, er købet en kendsgerning. 

  Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning 

  Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal omkostningerne ved returnering af produkterne bæres af forbrugeren.

  Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer iværksætteren dette beløb så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage efter tilbagekaldelsen. Dette er underlagt den betingelse, at produktet allerede er modtaget tilbage af iværksætteren, eller at der kan fremlægges afgørende bevis for fuldstændig returnering.

  Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

  Den erhvervsdrivende kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten er kun gyldig, hvis den erhvervsdrivende tydeligt har angivet dette i tilbuddet eller i det mindste i god tid inden indgåelsen af aftalen.

  Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter 

  1. der blev oprettet af iværksætteren i henhold til forbrugerens specifikationer;
  2. der er klart personlige i naturen
  3. der ikke kan returneres på grund af deres art;
  4. som ødelægger eller ældes hurtigt;
  5. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, der er uden for iværksætterens kontrol;
  6. for individuelle aviser og magasiner;
  7. for lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvor forbrugeren har brudt forseglingen.
  8. for hygiejneprodukter, hvor forbrugeren har brudt forseglingen.

  Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester

  1. vedrørende indkvartering, transport, restaurantvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
  2. hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden fortrydelsesfristens udløb;
  3. vedrørende væddemål og lotterier.

  Artikel 9 - Prisen

  I løbet af den gyldighedsperiode, der er nævnt i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og / eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer på grund af ændringer i momssatser.

  I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er udsat for udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på, med variable priser. Denne forbindelse til udsving og det faktum, at alle nævnte priser er målpriser, vil blive nævnt i tilbuddet. 

  Prisstigninger inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser.

  Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat det og: 

  1. de er et resultat af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
  2. forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

  I henhold til artikel 5, stk. 1, i loven om omsætningsafgift af 1968 finder leveringsstedet sted i det land, hvor transporten påbegyndes. I det foreliggende tilfælde finder leveringen sted uden for EU. Herefter vil post- eller kurertjenesten opkræve importmoms eller fortoldningsgebyr fra kunden. Der vil derfor ikke blive opkrævet moms af entreprenøren. 

  Alle priser er med forbehold for trykfejl. Der accepteres intet ansvar for konsekvenserne af tryk- og sætningsfejl. I tilfælde af tryk- og sætningsfejl er entreprenøren ikke forpligtet til at levere produktet i henhold til den forkerte pris. 

  Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

  Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med kontrakten, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og / eller anvendelighed og de eksisterende lovbestemmelser og / eller regeringsbestemmelser på datoen for kontraktens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer den erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til andet end normal brug.

  En garanti fra den erhvervsdrivende, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan håndhæve over for den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen.

  Eventuelle defekte eller forkert leverede produkter skal rapporteres til iværksætteren skriftligt inden for 14 dage efter levering. Returnering af produkterne skal ske i den originale emballage og i ny stand.

  Iværksætterens garantiperiode svarer til fabrikkens garantiperiode. Entreprenøren er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren eller for nogen rådgivning vedrørende brug eller anvendelse af produkterne.

  Garantien gælder ikke, hvis:

  Forbrugeren selv har repareret og/eller ændret de leverede produkter eller fået dem repareret og/eller ændret af tredjepart;

  De leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde behandlet skødesløst eller i strid med instruktionerne fra entreprenøren og/eller på emballagen;

  Manglen er helt eller delvist et resultat af regler, som regeringen har fastsat eller vil fastsætte vedrørende arten eller kvaliteten af de anvendte materialer. 

  Artikel 11 - Levering og udførelse

  Virksomheden vil udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af produktordrer.

  Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.

  Med behørig hensyntagen til det, der er anført i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, vil virksomheden udføre accepterede ordrer hurtigt, men senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har aftalt en længere leveringsperiode. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun kan udføres delvist, vil forbrugeren blive informeret om dette senest 30 dage efter, at ordren blev afgivet. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.

  I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage efter opløsningen.

  Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umuligt, vil iværksætteren gøre en indsats for at levere en erstatningsartikel. Senest ved levering vil det klart og forståeligt blive angivet, at der leveres en erstatningsartikel. Med erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved enhver returforsendelse afholdes af iværksætteren.

  Risikoen for skade og / eller tab af produkter hviler på iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en repræsentant, der er udpeget på forhånd og gjort bekendt med iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

  Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse

  Opsigelse

  Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsubegrænset kontrakt, der blev indgået for regelmæssig levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, med forbehold af de aftalte opsigelsesregler og en maksimal opsigelsesperiode på en måned.

  Forbrugeren kan opsige en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, når som helst ved udløbet af den tidsbegrænsede periode, i henhold til de aftalte opsigelsesregler og med et opsigelsesvarsel, der ikke overstiger en måned.

  Forbrugeren kan opsige de aftaler, der henvises til i de foregående afsnit:

  opsige til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

  i det mindste opsige dem på samme måde, som de blev indgået af ham;

  altid opsige med det samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

  Forlængelse

  En tidsbegrænset kontrakt, der er indgået for regelmæssig levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

  Uanset det foregående afsnit kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dag- eller ugeaviser og tidsskrifter, stiltiende forlænges for en tidsbegrænset periode, der ikke overstiger tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne fornyede aftale mod slutningen af forlængelsen med et varsel, der ikke overstiger en måned.

  En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med et varsel, der ikke overstiger en måned, og et varsel, der ikke overstiger tre måneder, hvis aftalen vedrører regelmæssig, men mindre end en gang om måneden, levering af dag- eller ugeaviser og magasiner.

  En tidsbegrænset kontrakt om regelmæssig levering af dag- eller ugeblade og magasiner som introduktion (prøve- eller introduktionsabonnement) fortsættes ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

  Varighed

  Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren opsige aftalen på et hvilket som helst tidspunkt efter et år med et varsel på op til en måned, medmindre rimelighed og billighed taler imod opsigelse før udløbet af den aftalte varighed.

  Artikel 13 - Betaling

  Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales senest 7 arbejdsdage efter betænkningstidens begyndelse, jf. artikel 6, stk. 1. I tilfælde af en aftale om levering af en tjenesteydelse starter denne periode, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.

  Forbrugeren har pligt til straks at rapportere unøjagtigheder i betalingsoplysninger, der er leveret eller nævnt til iværksætteren.

  I tilfælde af manglende betaling fra forbrugeren har iværksætteren ret til, med forbehold af juridiske begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, der er meddelt på forhånd til forbrugeren.

  Artikel 14 - Klageprocedure

  Klager over gennemførelsen af aftalen skal indgives til iværksætteren inden for 7 dage fuldt og tydeligt beskrevet, efter at forbrugeren har fundet manglerne.

  Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, vil iværksætteren svare inden for 14-dages perioden med en meddelelse om modtagelse og en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

  Hvis klagen ikke kan løses ved gensidig aftale, opstår der en tvist, som er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

  En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser, medmindre iværksætteren angiver andet skriftligt.

  Hvis en klage findes gyldig af iværksætteren, vil iværksætteren efter eget skøn enten udskifte eller reparere de leverede produkter gratis.

  Artikel 15 - Tvister

  På aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle betingelser gælder for, gælder kun hollandsk lov. Selv hvis forbrugeren er bosiddende i udlandet.

  Gratis levering

  Nem returnering

  100% garanti

  24/7 kundesupport